top of page

Forsendelse/retur og angrerett

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i betalingsløsningen og eventuelt  særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid  mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, såfremt det ikke strider  mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. 

 

Partene 

Selger er Bakkehøi Hobby, Høydebakken 19 4818 Færvik. post@bakkehoihobby.no. Tlf: 90913383. [organisasjonsnummer 923 365 540 ], og betegnes  i det følgende som selger/selgeren. 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen,  og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.  

 

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort  ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen  på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme  dag som varen sendes. 

Ved Betaling Med faktura, blir fakturaen til kjøperen  utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen  fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. 

 

Levering 

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen. 

Hvis Ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings løsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten  unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen Skal leveres hos kjøperen  med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

Angrerett 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan  kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe.  I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom  fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er  sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden  for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema,  e-post eller brev). 

løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.  Selges et abonnement, eller innebærer avtalen  regelmessig levering av identiske varer, løper  fristen fra dagen etter første forsendelse er  mottatt. 

 

Består kjøpet av flere leveranser, vil  angrefristen løpe fra dagen etter siste  leveranse er mottatt. 

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før  avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger  angrerett og standardisert angreskjema. Tilsva 

rende gjelder ved manglende opplysning om vilkår,  tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper  angrefristen likevel 14 dager etter den dagen  kjøperen mottok opplysningene. 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake  til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager  fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper  dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen,  med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt  å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.  Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens  bruk av angreretten. 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig  måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er  forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig  for eventuell redusert verdi på varen. 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest  14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens  beslutning om å benytte angreretten. Selger har  rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem  dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

OBS:Ved spesialtilpassede eller personlige bestillinger som : Bestilte varer med navn på varen, gjelder ikke angreretten.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9  og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvis ter i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan  kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mek ling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400 500 eller www.forbrukerradet.no

 

Frakt

Vi sender varen som avtalt og, eller som kjøper har valgt i nettbutikken. Annen frakt en det som står som valg på nettsiden, kan avtales pr e-post før bestilling skjer i nettbutikk. 

Ved bestilling av frakt via posten få du/dere sporingsnummer på sms, posten er da ansvarlig for leveransen.

Vi gjør oppmerksom på at pakker sendt som brev, verken kan spores eller forsikres. Dette alternativet velges på egen risiko.

 

OBS!! 

Uavhentede pakker som kommer i retur ilegges et gebyr på 500 kr for våre utgifter og tid i forbindelse med ordren. 

Salgsvarer byttes ikke, og angreretten frafaller ved kjøp av salgsvarer. 

Salgsvarer som er bestilt men ikke hentes, og dermed returneres til oss vil bli belastet kunden i sin helhet. 

Varer som kommer i retur fordi den ikke blir hentet innen fristen blir ikke tilbakebetalt. Du får i så tilfelle en tilgodelapp, minus 500kr i gebyr.

Varer som sendes i retur uten at vi PÅ FORHÅND har fått beskjed om at du skal returnere vare(r) vil ikke bli tilbakebetalt. Du får da tilgodelapp på varen(e)s beløp. Det samme gjelder i tilfeller hvor angrerettskjema ikke ligger vedlagt. 

 

 

 

Avbestilling

 

Kontakt oss på tlf 90913383 eller post@bakkehoihobby.no gjelder kun før varen er sendt.

 

Reklamasjon

 

Dersom du finner mangler ved varen, må du innen rimelig tid gi oss beskjed. 

Varer sendt med norgespakken er automatisk forsikret med inntil 10.000,- 

fyll ut følgende skjema: http://www.posten.no/extapp/forms/kats/customerservices/new_complaint

bottom of page